جشنواره ملی بازی و ورزش فریزبی در هفته ملی کودک، مهر ماه ۱۳۹۶

 هدف کلی: 

فرصتی برای ورزش فریزبی بعنوان یک رشته ورزشی مفرح و جذاب در سطح ملی برای رسیدن به جامعه فعال، بانشاط و  ، هفته ملی کودک سالم از طریق ترویج ورزش همگانی و ورزش فریزبی در بین کودکان است.

اهداف: 

 هم برای جامعه اسلامی- ایرانی و هم برای کودکان و ، اهداف بسیاری برای شرکت در هفته ملی کودک از طریق ورزش فریزبی برای همه خانواده آنان تبیین شده، که عبارتند از

 

1. افزایش روحیه و همبستگی اجتماعی در کودکان؛

2. ارتقای آگاهی عموم مردم از مزایای ورزش فریزبی و سهولت داشتن یک زندگی فعال؛

3. آموزش رایگان فریزبی به همه ی کودکان و نونهالان؛

4. فرهنگ سازی مشارکت کودکان در ورزش فریزبی برای دستیابی به جامعه فعال، شاداب و سالم؛

5. تشویق جامعیت و  انسجام اجتماعی، با جلب مشارکت عموم مردم؛

6. استفاده بهینه و به نمایش گذاشتن ظرفیت ها و امکانات جامعه برای گسترش ورزش فریزبی در بین کودکان و نونهالان؛

7. پاداش دادن به کودک های مردم با فراهم سازی یک روز فعال؛

8. سرگرمی و پربار کردن اوقات فراغت کودکان با باهم بودن بدون پرداخت هزینه؛ 8

9. توسعه و ترویج ورزش فریزبی بعنوان یک رشته ورزشی مفرح و جذاب؛

10. شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی فریزبی کشور در بین کودکان و نهالان؛

11. ایجاد رقابت های سالم و سازنده تفریحی و ورزشی در کنار و همراه خانواده و اولیای مهد کودک ها و مدارس؛

12. توسعه مهارت های پایه و بنیادی ورزش فریزبی در سطح جامعه؛

13. جلب توجه افکار عمومی نسبت به اهمیت کودکی و نیازها و خواسته های کودکان؛

14. هم افزایی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای مرتبط با کودکان و پرهیز از موازی کاری؛

15. ارتقای سطح دانش و اگاهی علاقه مندان حوزه کودک با برپایی نشست های تخصصی؛

16. معرفی کانون پرورش فکری کودکان و ظرفیت های آن به جامعه به ویژه خانواده ها

محورهای برگزاری:

1. گرامیداشت هفته ملی و روز جهانی کودک؛ 

2. آشنایی کودکان با مهارت های پایه ورزش فریزبی؛

3. بازی و ورزش کودکان به همراه خانواده؛ 

4. آشنایی با حقوق بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کودکان؛ 

5. آموزش اصول ابتدایی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در جهت کمک به ارتقاء سطح فرهنگ؛

6. سفر و گردش کودک با اعضای خانواده؛ 

7. رعایت حقوق کودک معیاری برای وجود عدالت در جامعه؛

زمان برگزاری:

مهرماه در سراسر کشور 16  تا جمعه 69 در طول هفته ملی شنبه ،) مهر ماه61 به مناسبت روز جهانی کودک( یک شنبه

 

مکان برگزاری:   

پارک ها و بوستان ها؛ 

مهد کودک ها و مدارس؛ 

سراهای محله؛ 

عرصه های طبیعی مانند ساحل دریا، جنگل و غیره؛ 

مجموعه ها و سالن های ورزشی و زمین های روباز و چمن؛   

مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛

سازمان های مسئول و همکار

1 هیات های ورزش همگانی استان ها؛

2 انجمن ورزش فریزبی و کمیته های متناظر استانی؛

3 انجمن بازی و ورزش کودکان و کمیته های متناظر استانی؛

4 سازمان بهزیستی و مهد کودک های سراسر کشور؛

5 آموزش و پرورش و مدارس سراسر کشور؛

6 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛

7 انجمن اولیاء و مربیان؛

8 شهرداری ها و سراهای محله؛

9 خانواده ها و انجمن های اولیای مربیان؛

10 باشگاه های فرهنگی و ورزش؛

11 شهرک های مسکونی بزرگ و سازمانی؛ 

 

گذاشتن نظر